Tafeltennisvereniging Irene hanteert een protocol voor het gebruik van beeldmateriaal:

 • op de website van Tafeltennisvereniging Irene;
 • op de eigen Facebook pagina;
 • in de (digitale) nieuwsbrief;
 • in groeps-WhatsApps (bijvoorbeeld van een team of ten behoeve van een activiteit);
 • in de openbare ruimtes van onze accommodatie.

In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan Tafeltennisvereniging Irene zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Maken van foto en video opnamen

Tijdens alle activiteiten die gehouden worden binnen of buiten de eigen accommodatie kunnen foto’s en video opnames gemaakt worden, mogelijke activiteiten zijn:

 • trainingen;
 • door de vereniging georganiseerde evenementen;
 • door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;
 • wedstrijden en (officiële) toernooien;
 • overige verenigingsactiviteiten.

Het is uiteraard niet toegestaan foto’s en of video opnames te maken in kleedruimten/toiletten.

Gebruik beeldmateriaal

Website

 • Tafeltennisvereniging Irene beheert en is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website ttvirene.nl. Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die de vereniging organiseert. Deze informatie is beschikbaar voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij Tafeltennisvereniging Irene. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.
 • Op geplaatst beeldmateriaal worden personen niet herkenbaar gemaakt (het gezicht zal worden afgedekt) of beeldmateriaal van een individueel persoon zal niet worden geplaatst, als leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden hier tegen bezwaar hebben gemaakt.
 • Persoonsgegevens (achternaam, adres en telefoonnummer) worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij Tafeltennisvereniging Irene, zoals leden van het bestuur, begeleiders en trainers.

Facebook pagina

 • Tafeltennisvereniging Irene beheert en is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de facebook pagina facebook.com/TtvIrene. Deze pagina heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die de vereniging organiseert. Deze informatie is beschikbaar voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van deze pagina berust bij Tafeltennisvereniging Irene. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.
 • Op geplaatst beeldmateriaal worden personen niet herkenbaar gemaakt (het gezicht zal worden afgedekt) of beeldmateriaal van een individueel persoon zal niet worden geplaatst, als leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden hier tegen bezwaar hebben gemaakt.
 • Persoonsgegevens (achternaam, adres en telefoonnummer) worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij Tafeltennisvereniging Irene, zoals leden van het bestuur, begeleiders en trainers.

Nieuwsbrief

 • Tafeltennisvereniging Irene beheert en is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de (digitale) nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die de vereniging organiseert. Deze informatie is beschikbaar voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van deze nieuwsbrief berust bij Tafeltennisvereniging Irene. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.
 • Op geplaatst beeldmateriaal worden personen niet herkenbaar gemaakt (het gezicht zal worden afgedekt) of beeldmateriaal van een individueel persoon zal niet worden geplaatst, als leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden hier tegen bezwaar hebben gemaakt.
 • Persoonsgegevens (achternaam, adres en telefoonnummer) worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij Tafeltennisvereniging Irene, zoals leden van het bestuur, begeleiders en trainers.

Groeps-WhatsApps

 • Diverse leden van Tafeltennisvereniging Irene beheren een groeps-WhatsApp. Deze groeps-WhatsApps hebben tot doel informatie te verstrekken over specifieke zaken zoals trainingen en competitiewedstrijden. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de deelnemers van de betreffende groeps-WhatsApps.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van deze groeps-WhatsApps berust bij alle deelnemers van de betreffende groeps-WhatsApp. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van de auteur van betreffende inhoud.
 • Het plaatsen van beeldmateriaal en/of persoonsgegevens binnen de groeps-WhatsApps is toegestaan. Het is aan de deelnemers van de betreffende groeps-WhatsApps om hier in onderling overleg verstandig gebruik van te maken.

Openbare ruimtes

 • Tafeltennisvereniging Irene beheert en is eindverantwoordelijk voor de openbare ruimtes binnen onze eigen accommodatie. Het plaatsen van beeldmateriaal in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een foto van een kampioensteam) heeft tot doel het geven van een duidelijker beeld van de vereniging. Dit beeldmateriaal is zichtbaar voor iedereen die onze accommodatie bezoekt.
 • Het auteursrecht ten aanzien van dit beeldmateriaal berust bij Tafeltennisvereniging Irene. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.
 • Op geplaatst beeldmateriaal worden personen niet herkenbaar gemaakt (het gezicht zal worden afgedekt) of beeldmateriaal van een individueel persoon zal niet worden geplaatst, als leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden hier tegen bezwaar hebben gemaakt.

Tafeltennisvereniging Irene aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van beeldmateriaal en/of persoonsgegevens buiten het hierboven genoemde gebruik.

Toestemming

 • Voor beeldmateriaal dat gebruikt wordt op de hierboven genoemde plaatsen wordt voor publicatie vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal kunnen dit kenbaar maken via de “Toestemmingsverklaring beeldmateriaal”. Dit formulier is te verkrijgen bij de bestuursleden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.
 • Indien een persoon bij nader inzien alsnog bezwaar heeft tegen geplaatst beeldmateriaal of geplaatste persoonsgegevens, dan moet deze persoon dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal dan in overleg met alle betrokkenen besluiten wat er met het betreffende beeldmateriaal/persoonsgegevens moet gebeuren.

Sancties

Indien er per abuis of bewuste handelingen plaatsvinden in strijd met het protocol beeldmateriaal dan zal het bestuur met gepaste zorgvuldigheid hierop reageren en de betrokken partijen daarover informeren. Het bestuur zal dan kijken of procedures moeten worden aangescherpt en/of er tegenover personen acties moeten worden genomen.

Tot slot

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur. Dit protocol is op 29 augustus 2019 vastgesteld door het bestuur van de Tafeltennisvereniging Irene en is ter inzage opgenomen op de website van de vereniging.